js实现计算运行时长精确到秒

前端 潘老师 1个月前 (01-23) 38 ℃ (0) 扫码查看

js如何实现计算系统运行时长,精确到天时分秒,类似如下:10天10小时40分50秒。我们来看一下具体如何实现。

js实现一个定时任务,要求根据给定的一个起始时间,每秒刷新运行时长,运行时长为当前时间到起始时间的时间差,运行时长格式类似如下:10天10小时40分50秒。

要实现这个功能,你可以使用JavaScriptDate对象和setInterval函数。下面是一个简单的实现:

function refreshDuration(startTime) { 
  // 计算当前时间与起始时间的差值 
  var now = new Date(); 
  var duration = now - startTime; 
 
  // 将差值转换为天、小时、分钟和秒 
  var days = Math.floor(duration / (1000 * 60 * 60 * 24)); 
  duration %= (1000 * 60 * 60 * 24); 
  var hours = Math.floor(duration / (1000 * 60 * 60)); 
  duration %= (1000 * 60 * 60); 
  var minutes = Math.floor(duration / (1000 * 60)); 
  duration %= (1000 * 60); 
  var seconds = Math.floor(duration / 1000); 
 
  // 格式化输出 
  var formattedDuration = '';  
  formattedDuration += days + '天'; 
  formattedDuration += hours + '小时'; 
  formattedDuration += minutes + '分'; 
  formattedDuration += seconds + '秒'; 
 
  console.log(formattedDuration); // 输出运行时长 
} 
 
// 起始时间(以毫秒为单位) 
var startTime = new Date("Oct 23, 2023 12:00:00").getTime(); // 这里你可以修改为你想要的时间 
 
// 每秒刷新运行时长 
setInterval(function() { 
  refreshDuration(startTime); 
}, 1000);

通过以上代码就可以轻松实现js实现计算运行时长精确到秒的功能了,希望对你有帮助!


版权声明:本站文章,如无说明,均为本站原创,转载请注明文章来源。如有侵权,请联系博主删除。
本文链接:https://www.panziye.com/front/12766.html
喜欢 (0)
请潘老师喝杯Coffee吧!】
分享 (0)
用户头像
发表我的评论
取消评论
表情 贴图 签到 代码

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

 • 昵称【必填】
 • 邮箱【必填】
 • 网址【可选】